Omet els enllaços

Règim comunitari família extensa

Qui es pot acollir? 
  • Aquells membres de la família que al país de procedència estiguin a càrrec del ciutadà comunitari. 
  • Aquells casos en què per motius greus de salut o discapacitat, sigui estrictament necessari que el ciutadà es faci càrrec de la cura personal dels membres de la família. 
  • La parella de fet amb la qual es mantingui una relació estable de parella 
Què cal acreditar? 
  • Que els familiars que es pretén reagrupar no tenen ingressos propis per cobrir les necessitats bàsiques. 
  • Cal demostrar que s'està a càrrec, acreditant que el sol·licitant vivia a càrrec del nacional de la UE al país de procedència. 
Què és “estar a càrrec”? 
  • És un concepte jurídic indeterminat, recollit al RD 240/2007.
  • En ser indeterminat, obliga a estudiar cada cas de manera individualitzada. 
  • S'han d'analitzar els fets, les circumstàncies i la documentació aportada pel sol·licitant per demostrar estar situació.